google+
קבלו את הדילים למייל שלכם

תנאי השימוש – תקנון האתר
 
ברוך הבא לאתר דרימדיל "DreamDeal" המסמך הבא הוא תקנון האתר.

אתר זה הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי דרימדיל ברשת האינטרנט, אשר מיועד לתת במה למפרסמים להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם בהטבה ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים / השירותים המוצעים על ידי המפרסם באמצעות האתר. כל עסקה, הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.

1
 כללי 
1.1
 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש אשר יעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר
1.2
 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד מקום בו רשומים הפרטים בלשון רבים מתייחס גם ליחיד ולהיפך
1.3
 כל שימוש שהוא באתר, מהווה הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד.
1.4
 האתר רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות תקנון זה, וללא שתמסור על כך הודעה מראש. 
1.5
 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון. 
1.6
 בעת הירשמות לקבלת "הצעה יומית" / "הדיל" / "עסקה" / "המכירות החדשות" / "עסקאות מומלצות" אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות מהאתר, או להעבירו לצד ג' למטרה זו. כמו-כן, אתה רשאי, בכל עת, להודיע לעוסק על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה לעוסק
1.7
 תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת סלולארית, קווית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא. תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים. 
1.8
 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
 
 2
 הזכות לשימוש באתר 
2.1
  כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ויש לו תעודת זהות ישראלית, למשתמש מלאו 18 שנים, המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, המשתמש הוא בעל כתובת בישראל, המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
על אף האמור לעיל, האתר רשאי שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לא, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדית, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש
2.2
  ללא פגיעה בכלליות האמור לעיל האתר רשאי שלא לאפשר לאדם או לעוסק להשתמש באתר כאשר: משתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון, אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעוסק ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו, המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה.
  2.3 בעלי האתר יכולים להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, או בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה מכל סיבה אחרת. הפסקת הפעילות (זמנית או קבועה) של האתר, לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהי לאף גורם. האתר לא יישא בכל אחריות בשל כך וגם לא במקרה של הפסקת פעילות הספקים.
2.4  הפרסום באתר דרימדיל אינו מקנה "למזמין הפרסום" כל קניין או זכות באתר. כל הזכויות והבעלות באתר הינן ונשארות בידי בעלי האתר dreamdeal.co.il  בבלעדיות.
2.5   כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר דרימדיל וכל חומר אחר הכלול בו הם בבעלות הבלעדית על dreamdeal.co.il .
2.6   הספק מצהיר שכל חומר שהוא מעביר לאתר טקסטים או תמונות הם בבעלותו הבלעדית ו/או בבעלות צד ג' שנתן לו הרשאה בכתב על הסכמתו שיעשה שימוש הבם.

 3  הרשמה לאתר 
3.1
  על מנת לבצע רכישה על המשתמש להירשם לאתר זה. בהירשמו עליו לתת את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, דואר אלקטרוני, תעודת זהות, סיסמא שיבחר, מספר טלפון, פרטי כרטיס האשראי
3.2
  הגשת פרטים כוזבים בכוונה הינה עבירה פלילית על פי חוק. האתר רשאי לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לעוסק ו/או מי מטעמו עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר .

 4
 המכירה ותנאיה 
4.1
  המחיר המקורי המוצג בנוגע לכל הצעה הוא כפי שנמסר לעוסק ע"י הספקים השונים ובאחריותם בלבד. הקופונים שניתן לרכוש מהספקים באמצעות האתר הינם לצורכי שיווק ופרסום הספקים, השירותים או המוצרים. המחירים המוצעים הינם אטרקטיביים, אך אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק DreamDeal ממליצה לערוך סקר שוק לפני הרכישה באתר.
4.2
  בכדי לבצע רכישה באתר, על המשתמש לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש זה, יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, הדפסת השוברים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש העדפותיו וכו
4.3
  מועד קבלת ההצעה כפי שנרשם במחשבי האתר הוא המועד הקובע לכל דבר
4.4
  באמצעות האתר ספקים ו/חברות יכולים להציע למכירה קבוצתית קופונים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים שלהם
4.5
  המכירה תהא מוגבלת בזמן, תלויה במספר מינימאלי של רוכשים ולעיתים מוגבלת במספר מקסימאלי של רוכשים
4.6
  הקופון שנרכש ניתן להמרה לשירותים ו/או למוצרים של הספק ו/או האתר בהתאם לקופון הרלוונטי. כל הקופונים יהיו כפופים לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על-ידי האתר והספקים והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי ובתקנון הספק
4.7
  משמעות לחיצה על כפתור ה - "קנה"/ "לקנייה עכשיו", וסיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, היא שהמשתמש הציע הצעה לרכוש שירות ו/או המוצר רלוונטי מהספק בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי האתר והספק והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי. אין כל ודאות ו/או חובה כי הצעתו של משתמש תאושר והעסקה תושלם.

5
 תשלום 
5.1
  המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ ע"פ הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
5.2
  רכישה שאושרה לאחר הצעה של משתמש מסוים, מהווה רכישה של השירות ו/או המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע ע"י המציע עבור השירות ו/או המוצר
5.3
  החיוב יתבצע באמצעות
5.3.1
  כרטיס אשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש ובמידה שלא נמסרו הפרטים המלאים או הנכונים האתר יהיה רשאי לבטל רכישה שאושרה.
5.3.2
  מסרון אסאמאס
5.4   במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏יחולו.

6
  אספקת המוצרים או/ו השירותים
6.1    אספקת המוצרים או/ו השירותים תבוצע על ידי הספקים באחריותם הבלעדית ובהתאם לכל התנאים וההתניות המופיעים בעמוד המכירה של השירות או/ו המוצר או/ו על גבי הקופון.
6.2
   אספקת השירות או/ו המוצר תהיה תוך הצגת הקופון עצמו שיוצג לספק בפרק הזמן אשר צוין עליו. ייתכן שבעת מימוש הקופון יידרש הרוכש להציג תעודה מזהה או/ו אמצעי תשלום בו השתמש בעת הרכישה.
6.3    הספק מצהיר שהעסק אותו הוא מנהל חוקי ורשום כחוק ושהוא ישתמש באתר בתום לב ומתחייב לא להטעות/ לבלבל או לשקר לגולשי האתר בנתונים אשר הוא מוסר לפרסום באתר.
   6.4 לספק לא תהיה כל תביעה נגד האתר. לא חוזית, לא לפי פקודת הנזיקין או עפ"י צדק ולא עפ"י עשיית עושר. לספק לא תהיה תביעה נגד האתר משום סיבה.
6.5   מועדי האספקה לה מתחייבים הספקים מצוינים בסמוך לכל מוצר. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה' למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את מועד האספקה.
6.6  לתשומת לב הזכאים: מוצרים הנשלחים לבית הלקוח יסופקו באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל וישלחו לכתובת שנמסרו על ידי הזכאים בתהליך רישום הצעתם בזירת המכירות, אלא אם צויין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
6.7  החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם. כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות מערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכת התקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר וכיו"ב ) אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי אספקה. במקרים אלה רשאים הן הספקים והן החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
6.8  היה ובעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטי זיהוי שגויים שגרמו להחזרת המוצרים לספקים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
6.9  המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל ישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.
6.10  זמני האספקה של המוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם. בביצוע הרכישה מצהיר הלקוח כי לא תהיה לו כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
6.11  אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים. ובכפוף לרשימת הישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. היה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אויר ו/או מצב  ביטחוני העלול לסכן את השליחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
6.12  במקרה של הובלה חריגה, (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות) תחול עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.

7   ביטול רכישה מצד הרוכש 
7.1   ביטול רכישה מצד הרוכש יעשה בהודעה בכתב בלבד.
7.2   כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
7.3   ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עד שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות).
7.4   ברכישה של נכס, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
  7.5 רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

8   ביטול רכישה מצד העסק
8.1   העסק יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה או/ו מכירה, כולה או חלקה, או/ו את פעילות האתר, כולה או חלקה.
8.2   הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והאתר ימנע מחיוב הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין הקופון, השירותים או/ו המוצרים, ככל ששולם.
8.3   למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה או/ו דרישה כלפי האתר או/ו הספק בגין ביטול העסקה, כאמור בסעיף זה.

9   אחריות
9.1   האתר עושה ויעשה כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים או/ו השירותים חלה על הספקים בלבד. האתר או/ו מי מטעמו, אינו מספק את השירותים או/ו מוכרת את המוצרים המוצגים באתר ולפיכך אינו נושא במישרין או/ו בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם או/ו לכל מצג לגביהם, לרבות תיאורם כפי שנמסר על ידי הספקים. האתר אינו נושא במישרין או/ו בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים או/ו הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם, תיקונם, הרכבתם או/ו החלפתם של השירותים או/ו המוצרים. האתר אינו נושא במישרין או/ו בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש או/ו הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
9.2   האתר או/ו מי מטעמו אינו נושא במישרין או/ו בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים או/ו הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש או/ו בביצועי האתר. האתר אינו נושא במישרין או/ו בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה מכל סיבה שהיא או/ו לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה או/ו לעשות כל פעולה אחרת באתר. האתר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר.
9.3   האתר לא יהיה אחראי לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

10   פרטיות, סודיות
10.1   כל פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגרי המידע של האתר.
10.2   האתר לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
10.3   האתר לא יעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה.
10.4   למרות האמור לעיל, האתר תהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או/ו העלולים לפגוע בעוסק או/ו בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
10.5   מאחר שמדובר בביצוע פעולות ב- WEB אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או/ו חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר או/ו להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי האתר.
10.6   האתר תהא רשאי לעשות שימוש ב - עוגיות “cookies” על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
10.7   האתר יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש, ללא זיהוי משתמש ספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו או מסירתו לגורמים אחרים.


11. ספקים
11.1 לידיעתכם, ע"פ הנחיות הגורמים הבינלאומיים, מכירת מותגים ללא אישור וללא רישיון מטעם היצרן ו/או המפיץ המורשה מטעם היצרן, מהווה הפרה חמורה וחושפת את בית העסק בפני קנסות.
11.2 יודגש, כי על פי הסכם בית העסק, הנכם מחויבים לפעול על פי הנחיות אלו וחשוב לנו ליידע שאנו רואים בכם אחראיים לכל נזק שייגרם לנו ו/או לכל כנס שיושת עלינו.


12  תשלום במטבעות דיגיטליים - באתר דרימדיל בלבד!
12.1   התשלום באתר דרימדיל מתקבל ברוב סוגי אמצעי התשלום, לרבות ביטקיון ומטבעות הדיגיטליים. תשלום בבית העסק אליו שייך הקופון הינו לפי תנאי העסק.

12.2   במידה ויש צורך בזיכוי, הזיכוי יתבצע לפי תשלום מטבע הרכישה.
12.3   בכל עסקת ביטקוין או מטבע דיגיטאלי בשווי של מעל ל 5,000 ש"ח חברת הסליקה צריכה לקבל מאתנו או מכם צילום תעודת זהות. הסיבה היא פיקוח ממשלתי. אז שימו לב שלא נוכל לבצע עסקה ללא צילום מצורף במייל.

 13  דין ושיפוט
13.1   הדין החל על תקנון זה או/ו על כל פעולה או/ו על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
13.2   בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 
----------------------------